کتاب حقوق بانکی

کتاب حقوق بانکی - روشهای وصول مطالبات معوق بانکی

نوشته علی نجفی   -   کارشناس حقوقی بانک

بخش اول : کليات : ارکان مهم پرداخت تسهيلات

فصل اول – کليات

فصل دوم – انواع اسناد

 

بخش دوم : روشهاي وصول مطالبات معوق

فصل اول – وصول مطالبات معوق به استناد سند رهني – سند تخصيص تسهيلات

فصل دوم – وصول مطالبات معوق به استناد قرارداد داخلي (بانکي)

فصل سوم – وصول مطالبات معوق به استناد سفته عندالمطالبه

فصل چهارم – وصول مطالبات معوق به استناد چک برگشتي

 

بخش سوم : جايگاه حق الوکاله نماينده قضائي بانک

مقدمه

فصل اول – تعريف نماينده قضايي و مباني انتخاب آن

فصل دوم – مباني وصول حق الوکاله

فصل سوم – نحوه اعمال حق و موانع آن

فصل چهارم – ملاک و معيار و نحوه محاسبه حق الوکاله

فصل پنجم – نحوه مصرف حق الوکاله دريافتي

   انتشارات ققنوس    

تهران خیابان انقلاب خیابان شهدای ژاندارمری شماره ۲۱۵ تلفن ۶۶۰۴۰۸۶۴۰

قیمت ۱۵.۰۰۰ ریال

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در دوشنبه ۱۳۸۷/۰۴/۲۴ و ساعت 22:49 |