جهت مطالعه آموزش مقدماتی حسابداری به زبان ساده - قسمت اول اینجا کلیک کنید

آموزش مقدماتی حسابداری - قسمت دوم

سرفصلهای حسابداری

توضيح و تعريف ساده حسابها در کلیه موسسات بدون در نظر گرفتن نوع  فعالیت آنها , به شرح زیر میباشند :

 نام سرفصل

(کلیه توانائیها و امکانات مالی بالقوه و بالفعل یک مجموعه )                          کلیه اموال و حقوق مالی یک موسسه

1-  دارائیها

( طلبهای دیگران از شرکت ما )                                                                مبالغی که موسسه ما به افراد و موسسات دیگر بدهکار است

2-  بدهیها

( کلیه دارائیهای یک موسسه پس از پرداخت کلیه بدهیهای آن )                     حقوق صاحبان موسسه نسبت به دارائیها

3-  سرمایه

هر گونه ارائه خدمات یا فروش کالا به مشتریان

4-  درآمدها

لوازم و خدماتی که برای تحصیل درآمد و ادامه حیات موسسه باید خریداری شوند .

5- هزینه ها

1 - اموال کلیه دارائیهای قابل لمس و رویت مانند وجوه نقد ، میز ، صندلی و غیره و حقوق مالی سایر دارائیها مانند مطالبات و سرقفلی میباشد

2- به عبارت دیگر می توان گفت بدهی حق و حقوق سایرین ( افراد یا موسساتی به غیر از صاحبان موسسه ) نسبت به دارائیهای ما میباشد

3- برای محاسبه سرمایه ، جمع هزینه ها را از جمع دارائیها  کسر میکنیم , در واقع سرمایه از تفاضل مبلغ بدهیها و دارائیها بدست می آید . 

4- هنگامی که یک شرکت , خدماتی برای دیگران انجام می دهد و یا کالایی به آنها می فروشد  مبلغ حاصل شده را درآمد گویند .

5 کلیه مخارجی که برای کسب درآمد و انجام عملیات شرکت ضروری است در واقع هر چیزی که بمصرف می رسد.

طبقه بندی سر فصلهای حسابداری

سر فصلهای حسابداری

دارایی جاری (کوتاه مدت)

داریی ثابت (بلند مدت)

دارایی نامشهود (غیر مشهود)

دارائیها

بدهی جاری (کوتاه مدت)

بدهی ثابت (بلندمدت)

بدهیها

سرمایه

سرمایه

درآمدها

درآمدها

هزینه ها

هزینه ها

حسابهای انتظامی

حسابهای انتظامی *

گروههای خاص

گروههای خاص *

طبقه بندی سرفصلهای حسابداری

* حسابهای انتظامی و گروه های خاص جز طبقه بندی اصلی سرفصلهای حسابداری نیست ولی در اینجا به منظور آشنایی به اختصار در مورد آنها توضیح می دهیم :

 1 حسابهای انتظامی : همانطور که از نامشان پیداست به منظور نظم بخشیدن به حسابها در مواردی استفاده میشوند که به عنوان حسابدار بخواهیم اطلاعاتی را که تاثیری در دارائیها بدهیها سرمایه درآمدها و هزینه ها ندارند در صورتهای مالی به منظور اطلاع و پیگیریهای بعدی منعکس کنیم مانند ( چکهای امانی یا تضمینی )

2- گروههای خاص : در مواردی که حسابی خاص در یک موسسه در هیچکدام از طبقه بندیهای پنجگانه قبلی نگنجد از این سرفصل استفاده می کنیم مانند ( جاری اشخاص )

 

طبقه بندی سرفصلها

1 -  دارائیها شامل سه دسته دارائیهای جاری دارائیهای ثابت و دارائیهای نامشهود میشوند.

2- بدهیها نیز شامل دو دسته بدهیهای کوتاه مدت و بدهیهای بلندمدت میشوند.

3- سرمایه ,  درآمدها  و  هزینه ها  نیز طبقه بندی ندارند.

تعاریف طبقه بندی سرفصلهای حسابداری

دارائیها :        1- دارائیهای جاری              2- دارائیهای ثابت                3- دارائیهای نامشهود

1- دارائیهای جاری :

ü                  معمولا سهل تر و سریعتر از دارائیهای ثابت و نامشهود به وجه نقد تبدیل میشوند

ü                  غالبا گردش حساب ( کم و زیاد شدن ) آنها طی سال مالی زیاد است

2- دارائیهای ثابت :

Ø     معمولا سرعت تبدیل شدن آنها به وجه نقد پائین است

Ø     غالبا گردش حساب ( کم و زیاد شدن ) آنها طی سال مالی کم است

Ø     به قصد خرید و فروش خریداری و تحصیل نمی شوند

Ø     به مرور زمان ارزش خود را ازدست داده و فرسوده و مستهلک می شوند ( به جز زمین )

3- دارائیهای نامشهود :

کلیه اقلام دارایی که قابل رویت نبوده و عینیت فیزیکی ندارند ولی دارای ارزش بوده و قابل نقل و انتقال هستند

------------------------------------------------------------------------------------

بدهیها :             1- بدهیهای کوتاه مدت (جاری)               2- بدهیهای بلندمدت (ثابت)

1- بدهیهای کوتاه مدت (جاری) :

کلیه بدهیهای شرکت که سررسید و موعد پرداخت آنها کمترو پائین تر از یکسال است .

2- بدهیهای بلندمدت (ثابت) :

کلیه بدهیهای شرکت که سررسید و موعد پرداخت آنها بیشترو بالاتراز یکسال است . توضیح اینکه بدهی ثابت عنوان درستی نمی باشد ولی در بسیار از کتابها و منابع این اصطلاح معادل بدهی بلند مدت به کاربرده شده است .

دسته بندی کلی سرفصلهای حسابداری

حسابهای مجموعه سرفصلهای حسابداری به دو دسته کلی حسابهای دائمی و موقت تقسیم میشوند

طبقه بندی سر فصلهای حسابداری

سر فصلهای حسابداری

دسته بندی سر فصلهای حسابداری

دارایی جاری (کوتاه مدت)

داریی ثابت (بلند مدت)

دارایی نامشهود (غیر مشهود)

دارائیها

حسابهای دائمی

بدهی جاری (کوتاه مدت)

بدهی ثابت (بلندمدت)

بدهیها

سرمایه

سرمایه

درآمدها

درآمدها

حسابهای موقت

هزینه ها

هزینه ها

حسابهای دائمی : در پایان هر سال مالی به سال مالی بعد انتقال می یابند .   ( دارائیها بدهیها سرمایه )

حسابهای موقت : در پایان هر سال مالی بسته شده و به سال مالی بعد انتقال نمی یابند . ( درآمد هزینه )

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در یکشنبه ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ و ساعت 20:40 |